Samorząd uczniowski

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CIECHANOWIE

§ 1 Wstęp

Samorząd Uczniowski jest reprezentacją uczniów na terenie szkoły. Jego praca może być zależną od Dyrekcji i Rady Pedagogicznej jedynie w kwestiach związanych z miejscem i czasem obrad, opiekunami samorządu oraz w razie niezgodności z Prawem lub Statutem Szkoły. Jest on organizacją w pełni demokratyczną.

§ 2 Cele i zadania Samorządu

 1. Reprezentacja uczniów na terenie szkoły
 2. Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły w rozwiązywaniu problemów szkoły i uczniów
 3. Współdecydowanie o czasie i formach imprez szkolnych
 4. Szerzenie oświaty zdrowotnej
 5. Rozszerzanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauki i sztuki
 6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych uczniów
 7. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę
 8. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów
 9. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole
 10. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami
 11. Udział przedstawicieli ? z głosem doradczym ? w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych

§ 3 Prezydium Samorządu i komisje

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są 2-stopniowe
 2. Każda klasa wybiera 1-3 reprezentantów do pracy w Samorządzie
 3. Samorząd na pierwszym zebraniu określa liczbę członków Prezydium na dany rok szkolny
 4. Samorząd na pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie Prezydium
 5. Członkowie Prezydium zobowiązani SA do systematycznego uczestniczenia w zebraniach Samorządu i Prezydium i zaangażowania w pracy
 6. W ramach samorządu działają 3 komisje. Zakres ich obowiązków i nazwę określa każdorazowo ogół Samorządu na pierwszym zebraniu
 7. Każdy członek samorządu określa w jakich komisjach chce pracować
 8. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji
 9. W razie potrzeby można powołać komisję specjalną
 10. Pracę komisji nadzoruje przewodniczący Samorządu

§ 4 Wybory prezydium Samorządu

 1. Wybory prezydium odbywają się nie później niż 3 tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego
 2. Po pierwszej godzinie wychowawczej w każdej klasie powinno się odbyć pierwsze spotkanie Samorządu, na którym spisana jest lista członków oraz kandydatów do prezydium
 3. Każdy kandydat do prezydium ma prawo do równego czasu (minimum 3-minutowego) na przedstawienie się
 4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym
 5. Głosowanie musi odbyć się w obecności, wybranej przez Samorząd, komisji wyborczej i opiekunów Samorządu Uczniowskiego

§ 5 Dyscyplina członków Samorządu

 1. Z powodu rażącego nieprzestrzegania regulaminu lub podstawowych zasad kultury można zawiesić daną osobę w pracach komisji lub prezydium
 2. Po wcześniejszym głosowaniu prezydium może wnioskować do danej klasy o zmianę swojego przedstawiciela w Samorządzie Uczniowskim
 3. Nad dyscypliną członków Samorządu czuwa przewodniczący wspierany merytorycznie przez opiekunów

§ 6 Zebrania Samorządu, komisji i prezydium

 1. Zebrania Samorządu odbywają się minimum 3 razy w semestrze
 2. Stałe punkty zebrania Samorządu to:
  1. sprawdzenie listy obecności
  2. rozmowa na tematy bieżące
  3. omówienie ewentualnych wniosków i głosowanie nad nimi
 3. Każdy uczeń może złożyć wniosek do prezydium Samorządu, który po wstępnym rozpatrzeniu może poddawać go pod obrady Samorządu
 4. Porządku zebrań Samorządu pilnuje przewodniczący lub wyznaczony sekretarz
 5. Zebrania prezydium odbywają się minimum 1 raz w miesiącu
 6. Zebraniami prezydium kieruje przewodniczący z pomocą opiekunów Samorządu
 7. Zebrania komisji odbywają się w razie potrzeby
 8. Zebraniami komisji kieruje przewodniczący komisji

§ 7 Referendum

 1. W szczególnych sprawach będących w mocy decyzyjnej Samorządu Uczniowskiego na wniosek co najmniej 40% członków Samorządu może zostać przeprowadzone referendum wśród wszystkich uczniów szkoły. Wyniki referendum są dla Samorządu wiążące.
 2. Referendum musi być przeprowadzone przy każdorazowej zmianie regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 3. Referendum jest ważne po przekroczeniu 50% frekwencji

Opiekun samorządu uczniowskiego: mgr Anna Margel

W roku szkolnym 2022/2023 ścisły zarząd Samorządu Uczniowskiego stanowią:

 • Sara Buczyńska (klasa VIA) – przewodnicząca
 • Zuzia Bartkowicz (klasa IVA) – wiceprzewodnicząca
 • Maciek Murawski (klasa VIA) – skarbnik

Komentarze są wyłączone.