UKS „Jedynka” Ciechanów

 

uksUczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ciechanów jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków. Terenem działania Klubu jest miasto Ciechanów a jego siedzibą Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciechanowie.

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów: ustawy o kulturze fizycznej, ustawy – prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

Celem Klubu jest:
– Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie,
– Angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej,
– Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
– Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
– Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
– Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
– Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
– Współpraca z Polskimi Związkami Sportowymi, dokształcanie kadry, pozyskiwanie sprzętu sportowego.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi i władzami samorządowymi i sportowymi.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ciechanów w celu angażowania uczniów do różnych form aktywności ruchowej od 2006 roku składa oferty do Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Miasta Ciechanów i pozyskuje środki na realizację różnego rodzaju zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Komentarze są wyłączone.